Skrantesjukestatitstikk

Overvåkingsprogrammet for skrantesjuke er et samarbeid mellom Mattilsynet, Miljødirektoratet, Norsk institutt for naturforskning og Veterinærinstituttet.


Velg data

Velg gruppering

Tilbakestill valg

Antall prøver undersøkt for skrantesjukeVelg data

Velg data

Tilbakestill valg

Oppdatering

Datagrunnlaget oppdateres normalt hver natt.

Datakilder

Statistikken baseres på antall mottatte prøver og utførte undersøkelser ved Veterinærinstituttet. Opplysninger om dyreart, geografisk område og om dyret er jaktet/slaktet eller fallvilt/selvdødt er basert på innsenders opplysninger, dvs. på følgeseddel til prøven og opplysninger lagt inn på settogskutt.no. Jegere oppfordres sterkt til å legge inn informasjon på settogskutt.no.

Definisjoner

År
År: Det året prøven er mottatt ved Veterinærinstituttet uavhengig av uttaksdato.

Geografiske områder
Kommuner og fylker: Det benyttes gjeldende kommune- og fylkesgrenser. For kommuner og fylker som er slått sammen, presenteres historiske data med dagens kommune- og fylkesgrenser.
Villreinområder: De norske villreinstammene forvaltes i dag i 23 mer eller mindre atskilte forvaltningsenheter i Sør-Norge, se villrein.no for oversikt over villreinområdene.
Reinbeitedistrikt: De samiske regionale reinbeiteområdene er inndelt i reinbeitedistrikt som utgjør en administrativ enhet for en eller flere siidaer.
Innsamlingsområder: Områder rundt påvisning av skrantesjuke og hvor det er igangsatt økt kartlegging av hjortedyr felt under jakt. Det er 4 innsamlingsområder. Nordfjellaregionen (fra 2016) med Nordfjella, Vest-Jotunheimen og Lærdal-Årdal villreinområder og kommunene Aurland, Lærdal og Årdal fra 2016, mens kommunene Eidfjord, Gol, Hemsedal, Hol, Nes, Nord-Aurdal , Nore og Uvdal, Sør-Aurdal, Ulvik, Vang, Vestre Slidre og Ål kom med fra 2017. Selburegionen (fra 2016) med Forolhogna villreinområde og kommunene Holtålen (fra 2017), Klæbu, Malvik, Melhus (fra 2017), Meråker, Midtre Gauldal (fra 2017), Røros (i 2017), Selbu, Stjørdal, Trondheim, Tydal. Lierneregionen (fra 2017) med kommunene Grong, Lierne, Namsskogan, Røyrvik, Snåsa, Steinkjer. Gjemnesregionen (fra 2017) med kommunene Averøy (i 2017), Eide, Fræna, Gjemnes, Halsa (i 2017), Kristiansund (i 2017), Molde, Nesset, Sunndal (i 2017), Surnadal (i 2017), Tingvoll (i 2017).
Utvalgte områder: Områder som antas å ha spesiell interesse, enten fordi skrantesjuke er påvist i området eller området kan bli benyttet som kilde ved reetablering av villreinstammen i Nordfjella.

Årsak
Jaktet/slaktet: Omfatter ville hjortedyr felt under jakt eller felt utenom jakt uten mistanke om sykdom o.l. For hjortedyr i oppdrett og tamrein omfatter det normalslaktede dyr.
Sjuke, skadde og trafikkdrepte: Hjortedyr som er funnet døde, som er trafikkdrept, eller som er avlivet grunnet sykdom eller skader.
Uspesifisert: Prøver fra hjortedyr der årsaken til innsending av prøven ikke er oppgitt. I flere statistikker blir Uspesifisert slått sammen med Jaktet/slaktet.

Databearbeiding

I enkelte tilfeller er opplysninger fra innsender mangelfulle. Om mulig blir manglende opplysninger basert på andre innsendte opplysninger.

Dyreart
Når art mangler og prøven er innsendt fra et villreinområde, settes art til villrein.

Geografisk område
Elg, hjort og rådyr er primært plassert i kommune. Når kommunen mangler og prøven er innsendt med innsenderlapp fra Miljødirektoratet, benyttes strekkoden på innsenderlappen til å plassere dyret i kommune. Dersom jegeren senere registrer en annen kommune for dyret på settogskutt.no, vil kommunen bli korrigert i statistikken.

Reinsdyr er primært plassert i villreinområde og reinbeitedistrikt. Når villreinområde mangler og prøven er innsendt med innsenderlapp fra Miljødirektoratet, benyttes strekkoden på innsenderlappen til å plassere dyret i villreinområde. Dersom innsender har oppgitt kommune er dette endret til villreinområde og reinbeitedistrikt når mulig.

Kontakt

Det kommer inn et stort antall prøver og feilregistreringer vil skje. Dersom man oppdager feil i data eller statistikkprogrammet eller har andre kommentarer kan dette meldes til Petter Hopp, Veterinærinstituttet.