Skrantesjuke-statistikk

Overvåkingsprogrammet for skrantesjuke er et samarbeid mellom Mattilsynet, Miljødirektoratet, Norsk institutt for naturforskning og Veterinærinstituttet.

Velg data som skal vises

Gruppering

For reinsdyr velges gruppering på reinområder. For elg, hjort og rådyr velges gruppering på fylke eller kommune.
Utvalgte områder viser områder med intensivert overvåking.

Antall prøver undersøkt for skrantesjukeDatakilder

Statistikken baseres på antall mottatte prøver og utførte undersøkelser ved Veterinærinstituttet. Opplysninger om dyreart, geografisk område og om dyret er jaktet/slaktet eller fallvilt/selvdødt er basert på innsenders opplysninger, dvs. på følgeseddel til prøven og opplysninger lagt inn på settogskutt.no. Jegere oppfordres sterkt til å legge inn informasjon på settogskutt.no.

Databearbeiding

I enkelte tilfeller er opplysninger fra innsender mangelfulle. Om mulig blir manglende opplysninger basert på andre innsendte opplysninger.
Dyreart
Når art mangler og prøven er innsendt fra et villreinområde, settes art til villrein
Geografisk område
Elg, hjort og rådyr er primært plassert i kommune. Når kommunen mangler og prøven er innsendt med innsenderlapp fra Miljødirektoratet, benyttes strekkoden på innsenderlappen til å plassere dyret i kommune. Dersom jegeren senere registrer en annen kommune for dyret på settogskutt.no, vil kommunen bli korrigert i statistikken.
Reinsdyr er primært plassert i villreinområde og reinbeitedistrikt. Når villreinområde mangler og prøven er innsendt med innsenderlapp fra Miljødirektoratet, benyttes strekkoden på innsenderlappen til å plassere dyret i villreinområde. Dersom innsender har oppgitt kommune er dette endret til villreinområde og reinbeitedistrikt når mulig.

Feil

Det kommer inn et stort antall prøver og feilregistreringer vil skje. Dersom man oppdager feil i data eller statistikkprogrammet meldes dette til Petter.Hopp@vetinst.no.