Lusestrategispill

Lusespillet simulerer lakselussituasjonen i et oppdrettsanlegg gjennom en produksjonssyklus på 18 måneder.


Du velger område og måned for produksjonsstart, så velges en tilfeldig lokalitet med tilhørende ytre miljøforhold. De ytre miljøforholdene som påvirker luseutviklingen er temperatur og smittepress. Antall laks i anlegget er 800 tusen, som fordeles ut over fire merder.


Før du starter produksjonen, velger du om du vil bruke luseskjørt eller sette ut rensefisk. LUSESKJØRT stopper halvparten av luselarvene som kommer fra andre anlegg de første seks månedene. Antallet RENSEFISK som settes ut er 5 % av antallet laks, men antallet minker utover i produksjonssyklusen – og spesielt raskt hvis du bruker ikke-medikamentell lusebehandling. Rensefisk kan også tilsettes seinere, men ikke flere enn to ganger á 5 % totalt. Hver rensefisk kan spise rundt 0.1 lus per dag.


For hver uke teller du 20 laks i hver merd. Du velger så om du skal behandle, og eventuelt hvilken behandling du skal bruke.


En FÔRBEHANDLING virker på alle lusestadiene på fisken i 60 dager. Virkningen varierer mellom behandlinger. I gjennomsnitt fører behandlingene til en ekstra daglig dødelighet for lusa på 2 %, eller totalt 35 % for 60 dager. Fôrbehandlinger er kun tillatt én gang per merd per generasjon.


Annen MEDIKAMENTELL behandling virker på voksne hunnlus og andre bevegelige lus i én dag. Virkningen varierer mellom behandlinger. I gjennomsnitt dør 74 % av lusa.


IKKE-MEDIKAMENTELL behandling virker på alle lusestadier i én dag. Virkningen er varierer mellom behandlinger. I gjennomsnitt dør 80 % av lusa. Ikke-medikamentelle behandlinger kan ikke gjøres før fisken er 1 kg.


Hver lusebehandling fører også til en ekstra dødelighet for laksen på rundt 1 % (Walde mfl. 2021, https://doi.org/10.1111/jfd.13348).


Lusedynamikken er basert på en statistisk modell tilpasset observasjoner av lusetall og lusebehandlinger i virkelige anlegg (en videreutvikling av Aldrin mfl 2017). Videreutviklingen av modellen og utviklingen av dette spillet er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering:

LuseKontroll: Statistisk modellering av kontrollstrategier for lakselus

Referanse:

Aldrin M, Huseby RB, Stien A, Grøntvedt RN, Viljugrein H, Jansen PA (2017) A stage-structured Bayesian hierarchical model for salmon lice populations at individual salmon farms - Estimated from multiple farm data sets. Ecol Mod 359:333-348

Link til artikkel

Poengberegning

1) Du får 400 poeng per uke
2) Poengtrekkene avhenger av produksjonsområde, slik at det skal bli omtrent like vanskelig i alle områder. Poengtrekkene nedenfor gjelder for området det ifølge modellen er vanskeligst å holde god lusekontroll (PO3).
3) Behandling gir poengtrekk, 25 poeng trekk for fôrbehandling, og 50 poeng trekk for annen behandling
4) Du trekkes 350 poeng for å overskride lusegrensa, pluss ekstra trekk for størrelsen på overskridelsen
5) Du trekkes 0.1 poeng for hver laks som dør av lusebehandlinger og 0.1 poeng for hver rensefisk tilsatt
6) Poengberegning er under utvikling, og kan bli mer avansert etterhvert