Forklaring av månedlige tall: «Total» viser det totale tapet. ‘Døde’ viser antall døde. «Døde%» viser hvor stor andel av det totale tapet som skyldes døde. Tilsvarende gjelder for «Utkast%», «Rømt%» og «Annet%».Forklaring av månedlige tall: «Total» viser det totale tapet. ‘Døde’ viser antall døde. «Døde%» viser hvor stor andel av det totale tapet som skyldes døde. Tilsvarende gjelder for «Utkast%», «Rømt%» og «Annet%».Utvikling av månedlige dødsrater (oppgitt i prosent) per produksjonsområde (PO), og for hele Norge. Heltrukkede linjer representerer medianene, mens de skraverte områdene viser spredningen i de midterste 50% av lokalitetene. 25% av lokalitetene har høyere rater enn det skraverte området, og 25% har lavere rater. Produksjonsområder med svært få lokaliteter er er tatt slått sammen, for å sikre konfidensialitet.Median (1.-3. kvartil) månedlige dødsrater på produksjonsområder, og for hele Norge. Medianen representerer middelverdien, noe som betyr at halvparten av lokaliteter hadde lavere dødelighet og halvparten hadde høyere dødelighet. Interkvartilbreddene viser hvor de midterste 50% av lokalitetene faller.Produksjonsområder med svært få lokaliteter er tatt slått sammen, for å sikre konfidensialitet.Forklaring av årlige tall: «Total» viser det totale tapet. ‘Døde’ viser antall døde. «Døde%» viser hvor stor andel av det totale tapet som skyldes døde. Tilsvarende gjelder for «Utkast%», «Rømt%» og «Annet%».Forklaring av årlige tall: «Total» viser det totale tapet. ‘Døde’ viser antall døde. «Døde%» viser hvor stor andel av det totale tapet som skyldes døde. Tilsvarende gjelder for «Utkast%», «Rømt%» og «Annet%».Årlig dødelighet i prosent oppgis. Disse tallene inkluderer ikke tap som følge av utkast, rømminger eller «annet». Produksjonsområder eller fylker med svært få lokaliteter er utelatt fra presentasjonen for å sikre konfidensialitet.Årlig dødelighet i prosent oppgis. Disse tallene inkluderer ikke tap som følge av utkast, rømminger eller «annet». Produksjonsområder eller fylker med svært få lokaliteter er utelatt fra presentasjonen for å sikre konfidensialitet.Median (1.-3.kvartil) dødelighetsrisiko for fullførte produksjonssykluser for laks fordelt på produksjonsområder, fylker, og for hele Norge. Produksjonsområder med færre enn fem lokaliteter med fullførte produksjonssykluser er ikke inkludert. De punktum inne i boksene representerer middelverdien, noe som betyr at halvparten av produksjonssyklusene hadde lavere dødelighet og halvparten hadde høyere dødelighet. Fargede boksene indikerer interkvartilbreddene, som er intervallene for dødelighet i halvparten av lokaliteter.Median (1.-3.kvartil) dødelighetsrisiko for fullførte produksjonssykluser for laks fordelt på produksjonsområder, fylker, og for hele Norge. Produksjonsområder med færre enn fem lokaliteter med fullførte produksjonssykluser er ikke inkludert. Medianen representerer middelverdien, noe som betyr at halvparten av produksjonssyklusene hadde lavere dødelighet og halvparten hadde høyere dødelighet. interkvartilbreddene viser de midterste 50% av lokalitetene, og gir en indikasjon på hvor de fleste av de som fullførte produksjonssyklusene faller.


       

      

Datakilder

Tap av laksefisk gjennom produksjonen i sjø fra utsett til slakting, rapportert til Fiskeridirektoratet per januar 2024. Tapene er fordelt på dødfisk, utkast, rømming og «annet». Dødfisk omfatter dødelighet som skyldes sykdom, skader osv. Smittsomme sykdommer er en av de viktigste biologiske og økonomiske tapsfaktorene i fiskeoppdrett. Utkast er skrapfisk som sorteres ut ved slakting. «Annet» kan omfatte dødelighetsepisoder som oppstår ved lusebehandling og annen håndtering, men også fisk som avlives i forbindelse med sykdomsbekjempelse.

Det er disse tallene som ligger til grunn for tabellene som er presentert her.

Databearbeiding

Det foreligger to typer tabeller: en for ‘Tap’ og en for ‘Dødelighet’.

I beregningene av ‘Tap’ inngår data fra all sjøsatt laks og regnbueørret, inklusive matfisk, stamfisk, fisk fra forsknings-, utviklings-, og undervisningskonsesjoner med flere. Disse tallene viser hvor mange fisk som har dødd, blitt kassert, rømt osv. per år. Prosentene viser til hvor stor andel den gjeldende kategorien utgjør av det totale tapet (for eksempel hvor stor andel av tapet som utgjøres av dødelighet, utkast eller rømming). ‘Dødelighet’ oppgitt i månedlig oppsummeringer, årlig statistikk og data på produksjonssyklusnivå beregnes ved å benytte innrapporterte antall døde og antall levende fisk ved utgangen av hver kalendermåned (på lokalitetsnivå). Dette gjøres ved bruk av anerkjente epidemiologiske metoder, som tar høyde for at beholdningen av levende fisk (fisk som kan dø) endrer seg over tid. Dødsraten per måned per lokalitet, er totalt antall registrert dødfisk, delt på antall fisk som kan dø den aktuelle måneden, på den aktuelle lokaliteten. Antall fisk som kan dø ved en lokalitet kan variere gjennom en måned. Vi benytter derfor en gjennomsnittsberegning, der antall fisk som kan dø en måned er antall fisk i live ved begynnelsen av måneden, pluss antall fisk som er i live ved slutten av måneden, delt på to (Toft et al., 2004; Bang Jensen et al., 2020). Deretter beregner vi gjennomsnittlig dødsrate for lokalitetene innenfor hvert området eller nasjonalt, for hver måned i kalenderåret. Disse månedlige gjennomsnittsverdiene summeres til slutt, og konverteres til den årlige kumulative dødelighetsrisikoen, beregnet ved hjelp av en spesifikk formel som tar hensyn til akkumulerende risiko over året (Bang Jensen et al., 2020). Den årlige kumulative dødelighetsrisikoen kvantifiserer sannsynligheten for at en fisk dør innen et gitt år eller produksjonssyklus, med den resulterende verdien uttrykt som en prosentandel som varierer fra null til 100%. I oppsummeringene av månedlig og årlige dødelighet inkluderer vi data fra flere konsesjoner som matfisk, stamfisk, fisk fra forsknings-, utviklings-, og undervisningskonsesjoner med flere. For dødeligheten i produksjonssyklusen anvender vi eksklusjonskriterier for å beholde lokaliteter med matfiskkonsesjoner. Dødelighet for produksjonssykluser inkluderer kun lokaliteter med laks som har fullført 12 måneder eller mer i sjø.

Geografisk område: Det er mulig å velge om en vil se tallene samlet for fylke, produksjonssone eller på nasjonalt nivå. Fylkesgrensene slik de var i desember 2023 er brukt. Visualisering på fylkesnivå er ikke alltid tilgjengelig i denne versjonen av appen. Produksjonssonene viser til de 13 produksjonssoner som er definert i forskrift om produksjonsområder (FOR-2017-01-16-61). Produksjonsområder eller fylker med svært få lokaliteter er tatt ut av fremstillingen, for å sikre konfidensialitet.

Referanser

Toft, N., Agger, J. F., Houe, H., & Bruun, J. (2004). Measures of disease frequency. In H. Houe, A. K. Ersbøll, & N. Toft (Eds.), Introduction to Veterinary Epidemiology (pp. 77–93). Frederiksberg, Denmark: Biofolia.

Bang Jensen, B., Qviller, L. & Toft, N. (2020). Spatio-temporal variations in mortality during the seawater production phase of Atlantic salmon (Salmo salar) in Norway. J. Fish Dis. 43, 445–457.

Kontakt

Dersom du har spørsmål eller kommentarer til tabellene, diagrammene eller kalkulatorene, vennligst ta kontakt med oss, VI laksetap app.