Statistikk over tap og dødelighet av laks og regnbueørret


Tallene er basert på månedlige innrapporteringer til Fiskeridirektoratet. Les mer om hvordan statistikken lages i fanen ‘Om statistikken’. Det er mulig å velge å se enten det totale tapet (fanen ‘Tap’), eller bare tap forårsaket av dødelighet (fanen ‘Dødelighet’) –siste er bare for avsluttet produksjon av slaktefisk.


Forklaring av tall: ‘Total’ viser det totale tapet. ‘Døde’ viser antall døde. ‘Døde%’ viser hvor stor andel av det totale tapet som skyldes døde. Tilsvarende gjelder for ‘Utkast%’, ‘Rømt%’ og ‘Annet%’. For forklaring av kategoriene, se fanen ‘Om statistikken’.


Produksjonsområder eller fylker med meget få lokaliteter er tatt ut av fremstillingen, for at det ikke skal være mulig å kjenne igjen enkelte lokaliteter. 1.kvartil og 3.kvartil angir det spennet der 50% av dødelighetsprosentene ligger innenfor. Det betyr, at 25% av produksjonssyklusser har dødeligheter lavere enn 1.kvartil, og 25% har dødeligheter høyere enn 3. kvartil, mens resten ligger mellom 1. og 3. kvartil.Produksjonsområder eller fylker med meget få lokaliteter er tatt ut av fremstillingen, for at det ikke skal være mulig å kjenne igjen enkelte lokaliteter.

Datakilder

Tap av laksefisk gjennom produksjonen i sjø fra utsett til slakting rapporteres inn til Fiskeridirektoratet, fordelt på dødfisk, utkast, rømming og «annet». Dødfisk omfatter dødelighet som skyldes sykdom og skader mv. Smittsomme sykdommer er en av de viktigste biologiske og økonomiske tapsfaktorene i fiskeoppdrett. Utkast er skrapfisk som sorteres ut ved slakting. «Annet» kan omfatte dødelighetsepisoder som oppstår ved lusebehandling og annen håndtering, men også fisk som avlives i forbindelse med sykdomsbekjempelse.

Det er disse tallene som ligger til grunn for tabellene presentert her.

Databearbeiding

Det finnes to ulike tabeller, der tallene for ‘Tap’ og ‘Dødelighet’ er beregnet og presenteres på ulik vis:

I beregningene av ‘Tap’ inngår data fra all sjøsatt laks og regnbueørret, inklusive matfisk, stamfisk, fisk fra forsknings- og utviklingskonsesjoner, undervisningskonsesjoner med flere. Disse tallene viser hvor mange fisk som har dødd, blitt kassert, rømt osv per år. Prosentene viser til hvor stor andel den pågjeldende kategorien utgjør av det totale tapet (for eksempel hvor stor andel av tapet som utgjøres av dødelighet, utkast eller rømming).

I beregningene av ‘Dødelighet’, inngår bare avsluttede produksjonssykluser, og disse beregningene er derfor basert kun på bakgrunn av rapporteringer fra lokaliteter med kommersiell produksjon av matfisk. Det tallet som kommer opp per år, er hvor stor en andel av de produksjonssyklusser som er avsluttet det året som har dødd, og dermed ikke kommet til slakt.

Geografisk område: Det er mulig å velge om en vil se tallene samlet på fylke, produksjonssone eller nasjonalt nivå. Det benyttes gjeldende fylkesgrenser. For fylker som er slått sammen, presenteres historiske data med dagens fylkesgrenser. Produksjonssoner viser til de 13 produksjonssoner som er definert i forskrift om produksjonsområder (FOR-2017-01-16-61).Produksjonsområder eller fylker med meget få lokaliteter er tatt ut av fremstillingen, for at det ikke skal være mulig å kjenne igjen enkelte lokaliteter.

Kontakt

Dersom du har spørsmål eller kommentarer til tabellene, vennligst ta kontakt med Victor H.S. Oliveira (teknisk ansvarlig) eller Britt Bang Jensen (faglig ansvarlig).