Forklaring av tall: ‘Total’ viser det totale tapet. ‘Døde’ viser antall døde. ‘Døde%’ viser hvor stor andel av det totale tapet som skyldes døde. Tilsvarende gjelder for ‘Utkast%’, ‘Rømt%’ og ‘Annet%’. For forklaring av kategoriene, se fanen ‘Om statistikken’.


I tabellen er prosent døde angitt for henholdsvis laks og regnbueørret. I disse tallene inngår ikke tap som følge av utkast, rømming eller «annet». Se for øvrig beskrivelse av beregningsmetode i fanen ‘Om statistikken’. Produksjonsområder eller fylker med meget få lokaliteter er tatt ut av fremstillingen, for at det ikke skal være mulig å kjenne igjen enkelte lokaliteter.Produksjonsområder eller fylker med meget få lokaliteter er tatt ut av fremstillingen, for at det ikke skal være mulig å kjenne igjen enkelte lokaliteter.

Datakilder

Tap av laksefisk gjennom produksjonen i sjø fra utsett til slakting rapporteres inn til Fiskeridirektoratet, fordelt på dødfisk, utkast, rømming og «annet». Dødfisk omfatter dødelighet som skyldes sykdom og skader osv. Smittsomme sykdommer er en av de viktigste biologiske og økonomiske tapsfaktorene i fiskeoppdrett. Utkast er skrapfisk som sorteres ut ved slakting. «Annet» kan omfatte dødelighetsepisoder som oppstår ved lusebehandling og annen håndtering, men også fisk som avlives i forbindelse med sykdomsbekjempelse.

Det er disse tallene som ligger til grunn for tabellene presentert her.

Databearbeiding

Det finnes to ulike tabeller, der tallene for ‘Tap’ og ‘Dødelighet’ er beregnet og presentert på ulikt vis:

I beregningene av ‘Tap’ inngår data fra all sjøsatt laks og regnbueørret, inklusive matfisk, stamfisk, fisk fra forsknings- og utviklingskonsesjoner, undervisningskonsesjoner med flere. Disse tallene viser hvor mange fisk som har dødd, blitt kassert, rømt osv per år. Prosentene viser til hvor stor andel den pågjeldende kategorien utgjør av det totale tapet (for eksempel hvor stor andel av tapet som utgjøres av dødelighet, utkast eller rømming).

I beregningene av ‘Dødelighet’ er prosent døde angitt for henholdsvis laks og regnbueørret. I disse tallene inngår ikke tap som følge av utkast, rømming eller «annet». Beregningene er foretatt ved bruk av rater, som tillater at populasjonen av fisk som kan dø endrer seg måned for måned. Først blir den månedlige dødsraten for hver lokalitet beregnet, og disse ratene blir deretter brukt til å beregne gjennomsnittet for hver måned. Dette gjennomsnittet blir til slutt summert og deretter konvertert til prosent dødfisk hvert år.

Geografisk område: Det er mulig å velge om en vil se tallene samlet for fylke, produksjonssone eller på nasjonalt nivå. Det benyttes gjeldende fylkesgrenser. For fylker som er slått sammen, presenteres historiske data med dagens fylkesgrenser. Produksjonssonene viser til de 13 produksjonssoner som er definert i forskrift om produksjonsområder (FOR-2017-01-16-61).Produksjonsområder eller fylker med meget få lokaliteter er tatt ut av fremstillingen, for at det ikke skal være mulig å kjenne igjen enkelt lokaliteter.

Kontakt

Dersom du har spørsmål eller kommentarer til tabellene, vennligst ta kontakt med Victor H.S. Oliveira (teknisk ansvarlig) eller Hege Løkslett (faglig ansvarlig).